เตรียมสอบปลัดอำเภอ
เตรียมสอบปลัดอำเภอ             กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 มีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงยานุภาพทรงเป็นเสนาบดี รับผิดชอบงานมหาดไทยหรอืงานการปกครองประเทศ และได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่ซ้้ำซ้อนกัน โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้่งหมดเพียงกระทรวงเดียว                กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็น 3 กรม มีชื่อเรียกตามทำเนียบเดิมแต่ให้มีหน้าที่ต่างกัน คือ                กรมหาดไทยกลาง เป็นพนักงานทำการทุกอย่าง ซึ่งมิให้แยกออกไปเป็นหน้าที่กรมอื่น            กรมหาดไทยฝ่ายเหนือ ให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้ายกับแผนกอัยการ รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ (แต่ภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่ปลัดทูลฉลอง)                  
หน้าที่อำนาจ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นของหน่วยงานใด
หน้าที่อำนาจ ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นของหน่วยงานใด ตอนที่ 1 หน้าที่อำนาจ ตอนที่ 2 ความหมายสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตอนที่ 3 มาตรการ นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนที่ 4 เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุม อาคารหรือไม่ ตอน ที่ 5 การใช้สิทธิทางศาล ตอน ที่ 6 ข้อสังเกต ที่ได้จากการดำเนินการจัดการที่สาธารณะ วันนี้ ตอนที่ 1 หน้าที่อำนาจ เป็นของหน่วยงานใดที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น กฎหมายได้กำหนดให้มีไว้เพื่อเป็นสาธารณสมบัติของทุกคนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของประชาชน ส่วนใหญ่ คือ สงวนไว้ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือเอกชนรายใดรายหนึ่ง กฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่เพราะการดูแลคุ้มครองและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น ในบางครั้งหน่วยงานของรัฐอาจดูแลไม่ทั่วถึง เพราะพื้นที่มีจำนวนมาก และภารกิจมีหลากหลาย หรือส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการละเลยละเว้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การไม่กล้าใช้บังคับกฎหมาย ทำให้เกิดการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก และเกิดปัญหาขึ้นในทุกท้องที่ จนกลายเป็นปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ในการดูแลที่สาธารณประโยชน์ เช่น มาตรา 40 กำนันต้องร่วมมือและช่วยเหลือนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และสิ่งซึ่งเป็น สาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในตำบลนั้น มาตรา 122 นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ ยกตัวอย่าง เช่น เทศบาล มาตรา 90 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (2) ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันพ.ศ. 2553 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ ข้อ 6 อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตาม ข้อ 5 ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันทีหากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้การดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียวนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด CR ดำรงค์ชัย ไชยมงคล นักกฎหมายท้องถิ่น
แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 1 โหลดที่ https://is.gd/LUFRHr หรือ   https://drive.google.com/file/d/1K8gZDTYPGAAZyeCF8AOwxKjoQPjrbA7g/view?usp=sharing แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 1.ข้อสอบอัตนัย ปลัดเทศบาล (ระดับกลาง) และ ปลัด อบต. (ระดับกลาง) ออกข้อสอบปรนัยและอัตนัย เหมือนกันทุกประการ ข้อสอบอัตนัยถามว่า "การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ท่านจะมีวิธีการอย่างไรให้การจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อย" 1) กฎหมาย ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 2) วิธีดำเนินการหรือกระบวนการดำเนินการ 3) การกำกับ ติดตามและประเมินผล 2.หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลและอบต. (ระดับกลาง) ใช้ข้อสอบปรนัยและอัตนัยชุดเดียวกัน อัตนัยถามว่า "พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก มีหลักแนวคิดทฤษฎี กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร การติดตามและประเมินผลอย่างไร 3. ผอ.กองสาธารณสุข กลาง ขยะเป็นวาระแห่งชาติ ในฐานะผอ.กองสาธารณสุขท่านมีแนวทาง วิธีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพอย่างไร -หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปใช้ -การนำไปปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน -การกำกับ และติดตามและประเมินผล 4. ผอ.สวัสดิการสังคม กลาง สังคมผู้สูงอายุหมายถึง ท่านเป็น ผอ.กองสวัสดิการสังคม จะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ยั่งยืนได้อย่างไร ตามหลักการ แนวติด ทฤษฎี หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำไปปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน การกำกับและติดตาม ประเมินผล 5. ผอ.กองช่างระดับกลาง ถามว่า นักบริหารงานช่างระดับกลาง จะดำเนินการแก้ปัญหาเกษตรกร ด้านภัยแล้ง น้ำท่วม ได้อย่างไร1) แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2)วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ 3)การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 6. การกองคลัง กลาง อัตนัย ถามว่า สร้างถนนคสล.และทางเท้า. ราคา.850,000 ในฐานะ ผู้อำนวยการกองคลัง ท่านจะปฏิบัติอย่างไรตามรบ.พัสดุ 60 จงอธิบาย -แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ขั้นตอน การนำไปปฏิบัติ - การติดตามและประเมินผล 7. ปลัด อบต.และเทศบาล (ระดับต้น) ใช้ข้อสอบปรนัยและอัตนัยชุดเดียวกัน อัตนัยถามว่า "ท่านจะมีวิธีการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านอย่างไร 1) กฎหมาย ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง 2) วิธีดำเนินการหรือกระบวนการดำเนินการ 3) การกำกับ ติดตามและประเมินผล 8. รองผู้อำนวยการโรงเรียน (น่าจะเหมือนกันทั้ง อบต.และเทศบาล ทั้งปรนัยและอัตนัย) อัตนัยถามว่า "นโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่านสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน ให้ตอบตาม1) แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2)วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ 3)การกำกับและติดตามประเมินผล 9.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาระดับต้น เทศบาล ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ท่านจะมีแนวทางบริหารงานอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จประมาณ 1) แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2)วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ 3)การกำกับและติดตามประเมินผล 10. ข้อสอบอัตนัย. (หน.สป.ต้น) ในองค์กรของท่าน ย่อมมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร ให้องค์กรของท่าน มีความเสี่ยงน้อย. และลดข้อผิดพลาดในการทำงานบังเกิดผลดีต่อองค์กรของท่าน โดยให้อธิบาย -หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปใช้ -การนำไปปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน -การกำกับ และติดตามและประเมินผล 11. ข้อสอบอัตนัย. (หน.ฝ่าย ต้น) หากท่านพบว่าในองค์กรของท่าน มีบุคลากรที่ขาดความรู้ ความเข้าใจขาดความรับผิดชอบ ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร ให้องค์กรของท่าน มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจมีความรับผิดชอบ โดยให้อธิบาย -หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปใช้ -การนำไปปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน -การกำกับ และติดตามและประเมินผล 12.  นักบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ระดับต้น) อัตนัยถามว่า ท่านจะบริหารอย่างไร เพื่อให้ผู้บริหาร ประชาชน ได้รับความพึงพอใจ โดยให้อธิบาย -หลักการ แนวคิด ทฤษฎี หรือระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปใช้ -การนำไปปฏิบัติ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน -การกำกับ และติดตามและประเมินผล 13. ตำแหน่งผอ.กองคลัง ระดับต้น ถามว่า นักบริหารงานคลัง จะดำเนินการบริหารการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 อย่างไร 1) แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2)วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ 3)การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ข้อสอบอัตนัย ตำแหน่ง หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ถามว่า หากท่านพบว่าในองค์กรของท่าน มีบุคลากรที่ขาดความรู้ ความเข้าใจขาดความรับผิดชอบ จริยธรรม ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร ให้องค์กรของท่าน มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจมีความรับผิดชอบ ทำให้องค์มีีประสิทธิภาพในการทำงาน .... 14. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับกลาง (อบต.) ข้อสอบอัตนัยถามประมาณว่า "สังคมผู้สูงอายุหมายถึงอะไร ท่านจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความยั่งยืนได้อย่างไร" ให้ตอบตาม1) แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2)วิํธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติ 3)การกำกับและติดตามประเมินผล  ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร (ต้น) ถามว่า ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จะมีวิธีให้ประชาชนยอมรับนวัตกรรมอย่างไร? 1.หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.วิธีการ และขั้นตอนการนำมาปฏิบัติ 3.การกำกับติดตามและประเมินผล  ข้อสอบผอ.สวัสดิการกลางสังคมผู้สูงอายุหมายถึง... ในฐานะที่ท่านเป็นผอ.ท่านมีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนอย่างไรจงอธิบายในกรอบ 1.แนวคิดทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน 3.การกำกับติดตามและประเมินผล **นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นความรู้ ให้คนที่เตรียมสอบในรอบต่อๆไป  ไม่ได้ ทำการพาณิชย์น่ะครับ CR....ไม่ทราบแหล่งที่มา Copy ต่อๆกันมา  (มีคนจำมาจากการสอบ จึงไม่สามารถให้เครดิตได้ ว่าเป็นของใครบ้าง) (โดยผมเจ้าของเว็บไซต์ไม่ทราบแหล่งที่มา จึงไม่สามารถแหล่งที่มาครับ (คงไม่ไปฟ้องผม ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์นะครับ ++++5555  
หากท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งที่ท่านสมัครเข้ารับการสรรหา ท่านจะมีวิธีปฏิบัติราชการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
คำถาม           หากท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารในตำแหน่งที่ท่านสมัครเข้ารับการสรรหา ท่านจะมีวิธีปฏิบัติราชการอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12     จงอธิบาย (30 คะแนน) ตอบ               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอำนาจ ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยทั่วไปแล้ว อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือการจัดทำ “บริการสาธารณะ” จัดทำภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไป  ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหา นั้น จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ( ตำแหน่งที่เราสมัคร )  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านแผนงาน  2. ด้านบริหารงาน  3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  4. ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ                     ดังนั้น หากดิฉัน ได้รับการการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ขอเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ดังต่อไปนี้   ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางด้านภาษีท้องถิ่น เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่ โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์  โดยอาศัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ดังนี้   ๑. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   ๒. กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   ๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์   ๕. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร   ๖. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ  ๗. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก่อนเริ่มการจัดเก็บภาษีให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี เพื่อให้มีหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด    ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การสำรวจที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่ามีที่ดินรายใด แปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งสำรวจรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินแปลงนั้น เช่น สำรวจขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลักษณะของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ และอายุของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ทำการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเสียภาษีต่อไป    ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทาบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อเจ้าพนักงานสำรวจสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว ให้นำข้อมูลที่ได้มากรอกลงในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแบบบัญชีรายการห้องชุด เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบและจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562      ขั้นตอนการจัดทำและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  1. กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จะจัดส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดนั้นตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์  2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด บัญชีเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับจากกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ มาปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ที่สำรวจได้ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด มาจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด โดยมีขั้นตอนในการคำนวณราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด   และการประเมินภาษี การรับชาระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีชาระภาษีเกินกาหนดระยะเวลา และการคืนเงินภาษี การอุทธรณ์การประเมินภาษี แนวทางการบังคับภาษีค้างชำระ     การรายงานข้อมูล  ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย จำนวนผู้เสียภาษี จำนวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้ จำนวนผู้ค้างชำระภาษี และจำนวนเงินภาษีค้างชำระ ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดภายในเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีให้แก่กระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยรายงานผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำขึ้น  2. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมวลผลข้อมูลที่ได้รับแล้วจัดส่งข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือน มีนาคมของทุกปี   สรุป               แนวทางในการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางด้านภาษีท้องถิ่น เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย กฏกระทรวง และประกาศกระทรวงการคลัง รวมถึงประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ ส่งผลให้ท้องถิ่นสามารถมีเงินรายได้ที่เพียงพอและนำเงินภาษีดังกล่าวมาจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้างเราบ้าง เหมาะกับใคร อ่านเลย !!!
สวัสดีครับทุกคน สมัยนี้บนท้องถนนบ้านเรารถเยอะรถติดตลอดเวลา คนยิ่งเยอะรถก็เยอะตามไป บ้านนึงมีคน 5 คน มีรถคนละคัน ก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับ 555 แต่สิ่งที่อันตรายกว่านั้นคือ อุบัติเหตุนั่นเอง เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ประเทศไทยของเราติดอันดับต้น ๆ ของโลกเลยแหล่ะเรื่องอันตรายบนท้องถนน ดังนั่นสิ่งที่ช่วยเยียวยา ช่วยซ่อมแซมรถให้เราได้ นั่นก็คือการทำประกันภัยรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องชั้น 1 ก็ได้ เดียววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง เหมาะกับคนแนวไหน อาจจะทำให้เป็นทางเลือกให้เพื่อน ๆ ก็ได้ ไปดูกันดีกว่าครับประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้างประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3 + หรือ 3 Plus จะให้ความคุ้มครองเยียวยาค่าซ่อมแซมรถเราและคู่กรณี และค่ารักษาพยาบาลเราและคู่กรณี เหมือนกับประกันชั้น 1 เลยครับ แต่ก็อยู่ในวงเงินที่จำกัดและการชนต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถเท่านั้น ต้องระบุคู่กรณีให้ได้ประกันรถยนต์ 3+ ให้ความคุ้มครองซ่อมแซมรถเรา – คู่กรณีค่ารักษาพยาบาลเรา – คู่กรณีค่าประกันตัวสรุป ประกันรถยนต์ 3+ เหมาะกับคนแบบไหนทีนี้มาดูคนที่เขาทำประกันรถยนต์ 3+ กันว่าเขาเป็นคนประเภทไหน ไลฟ์สไตล์ชีวิตเป็นยังไง ส่วนใหญ่แล้วคนที่ตั้งใจจะมาทำ ประกันรถ 3+ เลยคือคนที่มีงบน้อย คนที่พอมีอายุวัยกลางคน คนที่มีประสบการณ์ขับขี่สูงเคยใช้รถใช้ถนนมาก่อน เป็นคนใจเย็นมีสติในการขับขี่ หรือเป็นคนเก่าอยากนำมาใช้ใหม่ แต่อยากได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงคู่กรณีเป็นหลักด้วย แต่ถ้ายังเป็นมือใหม่หัดขับ หรือ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเรื่องถนนสักเท่าไหร่ ควรซื้อเป็น ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง น่าจะเป็นคำตอบขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://mumsafe.com/insurance-3plus-protect/